Call for papers: V. česká odborná konference o metalu: Scény, gender, identity

8. 9. 2021, Brno

Pořádá Ústav religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Organizačně se podílí rovněž volné sdružení badatelů Czech Metal Studies, které se programově věnuje odbornému studiu metalu.

Call for papers:

Metal se za více jak 50 let své existence rozrostl do značného množství různorodých stylů, okolo kterých se v širokém globálním poli metalové kultury formují jednotlivé metalové scény. V rámci dílčích scén se zároveň utvářejí rozmanité identity, které akcentují určité (někdy i protichůdné) typy světonázorů, hodnot, politické orientace či formy náboženství/spirituality, jak to lze dobře pozorovat například v pagan metalu, black metalu či white metalu. Metal, stejně jako jiné hudební subkultury, je také prostorem, kde se tvoří a reprodukují genderové diferenciace spojené s konstrukcí maskulinity a feminity.

Právě na téma scén, identit a genderu je zaměřená v pořadí již 5. česká odborná konference o metalu. Ta se, ne však výhradně, bude zabývat otázkami spojenými s tím, jakým způsobem se formují jednotlivé metalové scény, co je charakterizuje a co je odlišuje od ostatních metalových scén, ale třeba i to, jakým způsobem se dílčí metalové scény propojují s jinými hudebními žánry. S tím souvisí rovněž zaměření konference na otázky spojené s konstrukcí identit v rámci parciálních metalových scén, přičemž je preferováno zejména téma náboženských/spirituálních identit a identitotvorných náboženských/spirituálních obsahů v jednotlivých scénách, což je zároveň možné ilustrovat i na příkladech konkrétních metalových skupin. V neposlední řadě se konference rovněž chce ptát po otázkách spojených s tématem genderu v metalu, respektive jakou roli zde hrají muži a jakou ženy (případně jiné genderové identity), jakým způsobem zde dochází jak ke konstrukci maskulinity, tak i feminity, a zároveň proč vlastně muži na jedné straně, a ženy na druhé straně, poslouchají právě metal a účastní se metalové kultury. Přijaty však mohou být i obecnější příspěvky věnující se teoreticko-metodologickým otázkám metal studies.

Konference je tradičně pojata jako multioborová. Přihlásit se tedy mohou účastníci napříč vědními obory (sociologie, antropologie, muzikologie, politologie, religionistika, aj.) s různými teoretickými a metodologickými přístupy ke studiu metalu.

Příspěvek lze registrovat do 18. 8. 2021!

Registrace účastníků bez příspěvku: do 6. 9. 2021

Registrační formulář je dostupný zde:

https://forms.gle/gfPpWt49bM16c4qS6

Konferenční poplatek není vybírán.

Konference je chystaná fyzicky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pokud to však bude nutné vzhledem k omezením ohledně šíření COVID-19, bude přesunuta do online režimu.

Hlavní přednášku přednese PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. (https://www.soc.cas.cz/lide/marta-kolarova)

Marta Kolářová pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR a vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze. Studovala genderová studia na Sussex University ve Velké Británii a jako stipendistka Fulbrightova programu na Rutgers University v USA. Zaměřuje se na sociální hnutí, subkultury, životní styl a gender v globální a lokální perspektivě. Vydala knihy Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika (2009) a Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v současné ČR (2011, obě Sociologické nakladatelství). Publikuje články v odborných časopisech (Feminist Review, Czech Sociological Review, Český lid). V současnosti zkoumá „eko-bio“ subkulturu a DIY životní styly také ve vztahu k
alternativní spiritualitě.

Anotace hlavní přednášky:

Čarodějky a mužská bratrstva: Genderové aspekty subkultur

Žen v subkulturách přibývá, ale je jich stále méně než mužů a hrají odlišné role. Přednáška se zaměří na genderové aspekty hudebních subkultur mládeže. Představí empirický výzkum o genderu v punku a hip-hopu, který zkoumal strategie žen k prosazení se v mužsky dominovaných subkulturách. Bude uvažovat o genderových aspektech subkultur na úrovni participace, rolí a identit mužů a žen v kontextu subkulturních hodnot, stylu a symbolů, jak obecně tak i v metalu.

Kontakt:
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D.
miroslav.vrzal@mail.muni.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *